13 January 2013

Pá céanna don obair chéanna

Shílfeá gur prionsabal bhunúsach é go mbeadh an tuarastal céanna ar an obair chéanna. Shilfeá go mbeadh an Locht [stet] Oibre thar dream ar bith eile i bhfách leis an bprionsabal sin. Ach ní mar a shíltear a bhítear. Sa mhullach ar fiacha na mbainc, tá fadhbanna san tír seo de bhrí go bhfuil easnamh idir theacht isteach an Rialtais agus caiteachas an Rialtais. Caithfear dul i ngleic leis sin.
Is sciar mhór de caiteachas an Rialtais pá san earnáil phoiblí. I gcomhlucht príobháideach ní bheadh aon cheist ann - laghdófaí pá, nó ar a laghad ní ardófaí pá. Ach dhéanfaí sin ar bhealach measartha cothrom - agus go hiondúil laghdaítear pá thuas níos mó ná thíos.
Ach tá abhus Conradh Pháirc an Chrócaigh - a thugann cosaint dóibh siúd atá istigh sa chóras. Fiú iad siúd a fuair ardú ollmhór blianta an rachmais de bharr "tagarmharcáil". Is é sin, iad siúd ar bharr an dréimire. Is fíor go mbíonn pá as cuimse níos airde ag ardfheidhmeannaigh san earnáil phríobháideach - ach is fíor freisin go mbíonn priacail níos mó le n-iompar acu, agus is iad is túisce a bhristear nuair a theipeann ar an gcomhlucht. Ní hamhlaidh do mhandairíní Sráid Mhuirfean agus a bpiaraí.
Mar sin, is ag bun a dréimire atáthar a gearradh pá. Ar mhúinteoirí agus altraí atá ag cur tús lena saol gairmiúil. Difear suntasach - roinnt mílte - bliain i ndiaidh bliana. Tabhair faoi deara freisin gur mná is mó a bheidh thíos leis seo - i dtír ina bhfuil, fós, difear suntasach i dturastal mná agus fir in earnáil áirithe.
Níl ciall ná cothromas san áireamh anseo.
Níos measa fós i gcás na scoileanna. Scoil nua is ea scoil m'iníne, rud a chiallaíonn go bhfuil beirt nó triúir oide nua ag teacht isteach gach bliain. Anois beidh bearnaí suntasacha idir pá daoine atá ag déanamh na hoibre céanna, agus atá geal le bheith ar chomhléibhéil scile, taithí agus oiliúna.
Ag an am céanna tá an t-ualach oibre á mhéadú orthu - an Roinn Éadóchais ag brú níos mó is níos mó páipéarachais orthu.
Bhí oideachas fiúntach i gcónaí ag brath ag dhíograis, dóchas agus flosc na n-oidí. Ach tá na céimeanna seo ag ídiú an fhuinneamh sin.  Cad chuige go ndéanfadh duine, a bhraitheann go bhfuiltear ag caitheamh go héagórach leis nó léi, obair bhreise as a stuaim féin?
Agus sin mo racht go n-uige seo! 
 

4 comments:

Mise Áine said...

Tuigim do racht, a chara, ach, faraor, is léir nach dtuigeann na polaiteoirí go bhfuil siad ag 'dul amú' sa chóras 'cur amú' inar fágadh iad.

Tá nithe nach bhfuil ar chor ar bith 'cothrom' ag tarlú, agus cé go dtuigim go bhfuil gá le cinntí crua, caithfear bheith féaráilte le daoine.

ormondo said...

Dá gcuirfí na seanfhondúirí san earnáil phoiblí ar chomhchéim pá leis na daoine óga atá ag teacht isteach sa chóras, ní fhéadfadh na hardfheidhmeannaigh na tuarastail ró-arda atá acu faoi láthar a choimeád gan réabhlóid a ghríosadh. Ní dóigh liom gur ar mhaithe le leas na seanfhondúirí féin a dhéantar a seanphribhléidí a chosaint ach gur cineál creasa cosanta iad.

Cad a tharlóidh sna blianta amach romhainn, áfach, nuair a bheidh ar na daoine úra siúd an t-airgead a sholáthar do phinsin na seanfhondúirí? Clisfidh ar an gcóras pinsin ag an am sin ar a dhéanaí.

Tá go leor athruithe á gcur i bhfeidhm ar fud na cruinne le blianta anuas ach ní dual leis an ngnáthdhuine a cheann a bhuaireamh leo go dtí go bhfuil sé féin thíos leis na hathruithe sin. Agus ansin tá sé ró-dhéanach.

Réaltán Ní Leannáin said...

agus na Teachtaí Dála nua amach anseo ... an mbeidh ísliú pá acu siúd agus iad ag suí gualainn le gualainn le Teachtaí Dála atá ansin leis na blianta? Ní dóigh liom é. Ar dhóigh, ní i scoil d'iníne is mó a fheictear an fhadhb ach i scoileanna móra, áit a mbeidh múinteoirí óga a tháinig isteach díreach roimh an athrú seo, agus iad ag obair an chláir ama céanna le múinteoirí 'páca buí' (mar a thugtaí ar a leithéid fada ó shin, ag leanstan ' atá óg chomh maith, ach a bhfuil pá níos ísle acu. Nach n-abródh aon duine liom go ndéanfaidh a leithéid maith d'aon tír.

aonghus said...

Is fíor dhuit dar ndóigh.

Luaigh mé scoil m'iníne toisc go bhfuil taithí dhíreach agam ar an gcás ansin.